~ Portal za razvoj demokratske i pravne svijesti u BiH ~

~ Korupcija je rak za demokratiju ~

Log In

Objavljujemo sve preporuke GRECO-a za pravosuđe u BiH koje nisu provedene

Šef departmana Vijeća Evrope za Akciju protiv kriminala i izvršni sekretar Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Gianluca Esposito izjavio je da nijedna od 15 preporuka vezanih za pravosuđe nije u potpunosti provedena. Naime, 11 ih je djelimično provedeno, a četiri uopće nisu. On tvrdi da ono što je zabrinjavajuće jeste što nijedna preporuka nije u potpunosti provedena.

"Posljednji izvještaj je bio 2018., a vlasti BiH su imale rok do septembra ove godine da nam pošalju ažurirano stanje, što su i učinile. Mi ćemo sada analizirati to što su nam poslali. Sljedeći izvještaj je u martu 2020. Jedna konkretna preporuka je uspostavljanje sistema otkrivanja imovine sudija i tužilaca. Svrha ovog sistema je da se izbjegne sukob interesa. Isto važi i za reformu VSTV-a koja još uvijek nije provedena", kazao nam je Esposito. Posljednji izvještaji GRECO-a kada je riječ o inkriminaciji i finansiranju političkih stranaka također nisu bili dobri za BiH.

"Jedno od glavnih pitanja je tu bilo upravo finansiranje političkih stranaka. Pravila koja se primjenjuju su ona koja je usvojio Komitet ministara Vijeća Evrope i koja su jednaka za sve države članice, uključujući BiH. Tu je cilj transparentnost, koja je ključna za odgovornost. Građani trebaju znati kako se političke stranke i kandidati finansiraju. To nije pitanje nezakonitosti, nego je potrebno da političke stranke budu transparentne kada je riječ o izvorima i prihodima i kako se troši novac. I potrebno je da nezavisno tijelo može utvrditi tokove novca", rekao je Esposito. Kazao je da se nada da će vlasti BiH provesti ove preporuke.

"Samo da vas podsjetim da su preporuke GRECO-a obavezujuće i moraju biti provedene u roku koji postavi GRECO", podvukao je on.

"Mi ćemo nastaviti pratiti proces dok preporuka ne bude ispunjena u određenom procentu. Ako dođemo do trenutka da nema napretka, GRECO ima mogućnost da usvoji deklaraciju o neusklađenosti. To onda znači kraj procesa, to nije sretan završetak za BiH. Tom deklaracijom se onda zaustavlja dijalog. Još nismo u takvoj fazi kada je riječ o BiH. Ove dekalracije bi imale dvije posljedice, jedna je po ugled zemlje, a druga po ekonomiju zemlje. Nadam se da će vlasti pokazati političku volju i implementirati naše preporuke", rekao je on.

Pravosuđe u BiH je na meti kritika zbog brojnih slučajeva korupcije koji isplivavaju na površinu.
"GRECO se zanimao za sprečavanje korupcije u pravosuđu i to je bila tema posljednjeg ciklusa evaluacije koji smo radili u BiH. Ako ne možete vjerovati pravosuđu, kome možete vjerovati. Upravo iz tog razloga GRECO radi monitoring ovog sektora, ne samo u BiH nego u svim državama članicama. Što se tiče BiH izdali smo veoma precizne preporuke koje se tiču sprečavanja korupcije u pravosuđu. Svrha je da se korupcija zaustavi prije nego što se dogodi. Jer kada se pojavi korupcija, svi smo na gubitku. Naše preporuke za BiH se specifično odnose na stvaranje zaštitne mreže oko pravosuđa kako bi se spriječila korupcija prije nego što se pojavi", zaključio je Esposito.

U nastavku objavljujemo sve preporuke GRECO-a kada je u pitanju pravosuđe koje nisu provedene:

GRECO je preporučio da se preduzmu odlučne zakonske i operativne mjere da bi se ojačala uloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u zaštiti nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima od neprimjerenih utjecaja –i od stvarnih i potencijalnih -što uključuje da se (i) formiraju odvojena sudska i tužilačka 8podvijeća i (ii) izbjegne prevelika koncentracija moći u jednim rukama što se odnosi na obavljanje različitih funkcija od strane članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i (iii) osiguravanjemda odluke VSTV-a po pitanju imenovanja, unaprjeđenja i disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca budu predmetom žalbe na sudu

GRECO je preporučio preduzimanje daljih koraka radi unaprjeđivanja ocjenjivanja rada (kvalitativni i kvantitativni kriteriji) da bi se sproveli visoki etički i radni standardi koji se očekuju od sudija i tužilaca, kao i pružila pomoć u određivanju kandidata za unaprjeđenje na osnovu zasluga.

GRECO je preporučio (i) provođenje analize o stanju budžeta i zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, kako bi se osiguralo da su neophodna sredstva dostupna i da se efikasno koriste u cijelom pravosudnom sistemu i (ii) osigurati da se sredstva iz pravosudnogbudžeta bolje raspoređuju uz poštivanje težine predmeta.

GRECO je preporučio znatno jačanje i dalje razvijanje povjerljivog savjetovanja i namjenske praktične obuke o pitanjima etike i integriteta za sudije i tužioce.

GRECO je preporučio izradu propisa o sukobu interesa koji su važeći za sve sudije i tužioce, zajedno sa adekvatnim nadzornim i provedbenim sistemom.

GRECO je preporučio (i) razvijanje efikasnog sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja, uključujući odgovarajuće ljudske i materijalne resurse, kanale za saradnju sa nadležnim tijelima i odgovarajuće sankcije za nepoštivanje propisa ili netačno izvještavanje i (ii) razmatranje da se osigura objavljivanje finansijskih podataka i lak pristup istima, uvažavajući privatnost i sigurnost sudija, tužilaca i njihovih bliskih rođaka.

GRECO je preporučio (i) jačanje nezavisnosti, kapaciteta i transparentnosti rada Ureda disciplinskog tužioca i (ii) ponovno razmatranje disciplinskih postupaka i sankcija u slučaju povrede dužnosti sudija ili tužilaca, da bi se osiguralo blagovremeno odlučivanje u predmetima i efektivno podvrgavanje proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama u slučaju povrede dužnosti.

GRECO je preporučio da se razvije komunikacijska politika uključujući opšte smjernice i obuku o načinu komuniciranja s medijima i relevantnim organizacijama civilnog društva, za pravosudni sistem (sudije i tužioci), s ciljem unapređenja transparentnosti i odgovornosti.

Posebna pažnja treba se posvetiti sljedećim preporukama:

I. Uspostaviti ili odrediti tijelo odgovorno za unaprjeđenje aktivnosti borbe protiv korupcije na teritoriji cijele države. Ovo tijelo bi također moglo biti zaduženo za aspekte međunarodne saradnje,modusa operandii značaja kriminala(čiji dio je i korupcija).Ovaj mehanizam trebao bi biti dopunjen nanivou entiteta adekvatnim mehanizmima saradnje entitetskih policija, poreskihvlasti/finansijske policije, carine, organačija je nadležnost zaštita državne granice itd.

II. Ubrzati proces reformi krivičnog zakonodavstva i kroz taj proces uskladiti, u najvećoj mogućoj mjeri, krivične zakone i zakone o krivičnom postupku.

III. Poduzeti zakonske i finansijske mjere koje su neophodne da bi sudovi imali nesmetan pristup stručnosti koja im je potrebna i omogućiti korištenje navedene stručnosti kao dokaza pred sudom.
 
IV. Nastaviti ulagati napore u ograničenju političkog utjecaja i unaprijediti modernizaciju policijskih organa na svim teritorijalnim nivoima, posebno na najnižim nivoima, uz adekvatne institucionalne i pravne mjere, podizanje svijesti i ostale mjere zaštite sigurnosti.

V. Poduzeti sve mjere kako bi se osiguralo da policija pruža pomoć koju traže drugi organi u skladu sa zakonskim odredbama i propisima.

VI. Nastaviti ulagati napore na poboljšanju izbora članova pravosudnih organa koji je zasnovan na zaslugama na svim teritorijalnim nivoima, obuhvatajući i najniže, uz adekvatne institucionalne i pravne mjere, podizanje svijesti i ostale mjere.

VII. S ciljem ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti u pravosudni sistem, uložiti napore na informiranju medija o uspješno riješenim slučajevima korupcije i drugim osjetljivim slučajevima te promovirati profesionalizam i etičko ponašanje među novinarima. Mjere također trebaju biti poduzete na poboljšanju pristupa novinara zvaničnim informacijama i općenito javnosti.

VIII. S vremenom razmotriti načine osiguranja adekvatne plate za policajce, kao i za tužioce.

IX. S vremenom razmotriti načine osiguranja većih finansijskih sredstava organima odgovornim za istragu i osigurati im bolje ljudske i materijalne resurse.

X. Izmijeniti zakone o krivičnom postupku i uvrstiti moderne istražne tehnike, omogućiti otkrivanje korupcije i drugih oblika teškog kriminala, istovremeno osigurati adekvatnu zaštitu evropskih standarda ljudskih prava.

XI. Koristiti Zakon o zaštiti svjedoka i u slučajevima korupcije te razmotriti korist programao zaštiti navedenih svjedoka poslije suđenja.

XII. Osigurati više sredstava za državni Ured za reviziju.

XIII. Dalje proširiti pravila i propise koji reguliraju javne nabavke na nivou države i entiteta.

XIV. Razmotriti konsolidaciju entitetskih carinskih administracija i uspostaviti adekvatni mehanizam saradnje i razmjene informacija između entitetskih poreznih organa.

XV. Ispitati mogućnost sudjelovanja u većoj mjeri Ombudsmana u borbi protiv korupcije i, paralelno s tim, promovirati mogućnosti ulaganja žalbe Ombudsmanu na nepravilnosti, loše upravljanje i sumnje na korupciju.

XVI. Razmotriti sistem imuniteta koji se primjenjuje na državnom i entitetskom nivou i pobrinuti se da je zakonski okvir jasan, koherentan, sveobuhvatan i razumljiv praktičarima i javnosti u cjelini. XVII.Ograničiti kategorije osoba koje pokriva imunitet od krivičnih postupaka.

XVII. Osigurati jasne uvjete i procedure koje prati ukidanje imuniteta.

~ Demos

Mišljenja iznešena u tekstovima ne označavaju nužno stavove portala Demos.ba